OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Privrednog društva „ TOBI „ doo

Redni broj u Registru posr. 662

MB 06212824 , PIB 101718785

11050 Beograd

 

 

 1. OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja uredjuje se poslovni odnos izmedju privrednog društva za posredovanje u prometu nepokretnosti „TOBI“

kao posrednika i Nalogodavca ( fizičkog ili pravnog lica).

 

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu,odnosno zakupu nepokretnosti.

Skalapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrdjuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti

 

 1. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je posrednik primio od vlasnika pismenim ili usmenim putem,nakon čega je sa vlasnikom ( vlasnicima) sklopio Ugovor o posredovanju.Posrednik zadržava pravo na mogućnost greške u opisu i ceni nekretnine,mogućnost da je oglašena nekretnina već prodata ( ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).Ova greška može nastati iz razloga da je vlasnik nepokretnosti nesvesno dao netačne podatke ili da nije na vreme javio o promeni statusa nepokretnosti.

 

-Ponude i obaveštenja posrednika primalac (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika sme preneti trećim licima.

-Ako je primalac ponude već upoznat s nekretninama koje mu je posrednik ponudio,obavezan je o tome bez odlaganja obavestiti Posrednika.

 

 1. OBAVEZE KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

 

Obaveze Posrednika

 

 1. Da zaključi Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku ili putem elektronske pošte na način propisan Zakonom.

 2. Da nastoji dovesti u vezu nalogodavca sa potencijalnim klijentima radi zaključenja pravnog posla.

 3. Da upozna Nalogodavca sa realnim tržišnim cenama nekretnina.

 4. Da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu,kao i drugim relevantnim okolnostima.

 5. Da upozna Nalogodavca na poznate mu nedostatke nekretnine.

 6. Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozori Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u vezi s neuredjenim zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih lica na nekretninu; pravne posledice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke gradjevinske ili upotrebne dozvole u skladu sa posebnim zakonom; okolnosti obaveze primene prava kupca prvog stana i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

 7. Da obavi potrebne radnje radi predstavljanja( prezentacije) nekretnine na tržištu i da oglasi nekretninu na adekvatan način i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a zašta ima pravo na posebne,unapred iskazane troškove.

 8. Da organizuje gledanje nekretnina.

 9. Da čuva lične podatke Nalogodavca kao poslovnu tajnu, i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom,odnosno zakupom posreduje,ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje.

 10. Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 11. Da posreduje u pregovorima i nastoji da dodje do zaključenja pravnog posla.

 12. Da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla( Predugovora i Ugovora)

 13. Da prisustvuje primopredaji nekretnine.

 14. Da prati i pomaže Nalogodavcu prilikom overe dokumenata u Sudu ili kod Notara,zatim prilikom prebacivanja novčanih sredstava sa i na račun klijenata u banci kao i da uz pomoć vlasnika nekretnine obezbedi dokaze da su izmirena sva komunalna i druga potraživanja.

 

 1. Da obavesti Nalogodavca o njegovim eventualnim obavezama prema poreskim organima kao i o načinu knjiženja nekretnine.

 2. Da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć ( advokata) vezanu za izradu Predugovora,Ugovora i ostale potrebne dokumentacije.

 

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu sa drugom osobom ( fizičkim ili pravnim licem) o pregovaranju za sklapanje posredničkog posla,a naročito ako je :

 • Neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledanje predmetne nekretnine;

 • Organizovao susret izmedju Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

 • Nalogodavcu saopštio ime,broj telefona,telefaksa, e-maila druge osobe ovlašćene za sklapanje pravnog posla ili mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nekretnine.

 

Prava Posrednika prilikom posredovanja

-Posrednik ima pravo da ,uz saglasnost Nalogodavca ( prodavac/kupac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije,odnosno video zapis Posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhe prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu,odnosno oglašavanje putem sredstava javnog informisanja,u svom poslovnom prostoru,ili postavljanjem iste na svoj sajt ili putem interneta.

- Posrednik ima pravo da, u pisanoj,odnosno elektronskoj formi,zaključi Ugovor o posredovanju,kojim će u celini ili delimično,preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog Posrednika,ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

 • Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

 

EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

 

 • Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju,da u ugovorenom roku neće lično otudjiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju,niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

 • Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju nalogodavac zaključi pravni posao u vezi predmetne nepokretnosti za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika,dužan je da posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

 • Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

 

 1. OBAVEZE NALOGODAVCA

 

 1. Da zaključi ugovor o posredovanju sa Posrednikom u pisanom obliku ili putem elektronske pošte na način propisan Zakonom.

 2. Da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predoči tačne podatke o nekretnini( ili tačne podatke o nekretnini koju potražuje – ukoliko je nalogodavac kupac) te dostavi kompletnu dokumentaciju o nekretnini koju prodaje.

 3. Da dostavi Posredniku na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini koja je predmet Ugovora te upozoriti Posrednikana sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini kao i na vidljive i nevidljive skrivene mane.

 4. Da oogući Posrednikui osobi zainteresovanoj za zaključivanje poslarazgledanje nekretninena dogovoren način i u dogovoreno vreme.

 5. Da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje tačne podatke o ceni nekretnine,lokaciji,strukturi i dr.

 6. Da nakon sklapanja Protokola,Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji isplati posredničku proviziju.

 7. Da ako je to izričito ugovoreno nadoknadi Posredniku troškove učinjene tokom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

 8. Da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promenama s vlasništvom na nekretnini.

 9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno,ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog

posla,te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tokom posredovanja,a koji mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

 1. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

 

 • Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora ( Predugovora) za koji je posrednik posredovao.

 • Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred,odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

 • Visina posredničke provizije za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene, zakupa i iznajmljivanje nekretnina naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

 • Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti ( vlasnički list,uverenje da nema tereta, i dr.) snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

 • Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga,bez obzira na uspeh posredovanja, i zatražiti da mu se unapred akontiraju sredstva za određene troškove,ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

 • Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug,potomak,roditelj kao i druga lica povezana sa licem sa kojim je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca,zaključi posredovani pravni posao.Povezanim licima će se , pored navedenih srodnika, smatrati i roditelji bračnog druga,njegova braća i sestre,kao i pravno lice koje je u vlasništvu ( suvlasništvu) potencijalnog kupca,ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu,kao i lia koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

 • Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja Ugovora,nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposrednaposledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu u celini,osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 • Nalogodavac je dužan da plati naknadu Posredniku i kad je sa osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo,koji je iste vrednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom.

 • Posrednik nije u obavezi da vrati isplaćenu posredničku naknadu

( u slučaju raskida Ugovora,Predugovora,odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.),osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 

 

 

 1. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

 • Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja ,mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

 • Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa zakonom,za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

 

 • Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu,koje su medjusobno preuzele u zaključenom Ugovoru ( Predugovoru)

 • Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa,niti za skrivene mane( osim da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

Nepokretnost se kupuje u viđenom stanju na osnovu slobodne volje

Nalogodavaca i ne može biti predmet naknadne reklamacije.

 1. PRESTANAK UGOVORA

 • Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva protekom roka na koji je zaključen, zaključivanjem pravnog posla za koji je posredovao ili otkazom u pisanom,odnosno elektronskom obliku,u skladu sa Zakonom, ako nije drugačije ugovoreno, Ugovor o posredovanju se zaključuje na rok od godinu dana.

 • Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen i može biti dat u svako doba ( osim kod ekskluzivnog posredovanja,gde se rok smatra bitnim elementom) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani,tj. Nakon utvrđivanja autentičnosti otkaza.Prilikom otkazivanja Ugovora o posredovanju nalogoodavac se mora legitimisati odnosno navesti iste one podatke koji se nalaze u postojećem Ugovoru kako bi se sprečila svaka moguća zloupotreba ovog stava.Nalogodavac je u slučaju otkaza Ugovora o posredovanju pre isteka roka na koji je potpisan dužan nadoknaditi agenciji stvarno učinjene troškove.

 • Kada Ugovor prestane zbog isteka vremena, Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

 

 1. SARADNJA SA DRUGIM POSREDNICIMA

 

 • Posrednik je spreman za saradnju sa drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela ( kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka,omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način,nerealne procene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija sa tržišta, istupanje u sredstvima informisanja s namerom lične promocije,a na štetu drugih agencija).

 • Međusobna saradnja agencija temelji se na Kodeksu etika poslovanja posrednika- članova Udruženja posrednika u prometu nekretnina.

 

 1. OPŠTE ODREDBE I REŠAVANJE SPOROVA

 

 • Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju,primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima.

 • Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju,istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika.

 • Za moguće sporove nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

 

CENOVNIK

 

 1. Posrednička provizija kod kupoprodaje nepokretnosti po pravilu iznosi 4% od stvarno dogovorene kupoprodajne cene i isplaćuje se Posredniku prilikom sklapanja Protokola, Predugovora, ili Kupoprodajnog Ugovora i to 2% od Prodavca i 2% od Kupca.

Posredničku proviziju plaćaju i Prodavac i Kupac.

 1. Posrednička provizija kod kupoprodaje nepokretnosti čija je cena manja od 25000 evra iznosi minimalno 500 evra

Ovaj iznos plaćaju i Prodavac i Kupac po 500 evra .

 1. Posrednička provizija kod zakupa je u visini vrednosti mesečne zakupnine i plaća se Posredniku prilikom sklapanja Protokola,predugovora ili Ugovora o zakupu.

Posredničku proviziju plaća i Zakupodavac i Zakupac.

 1. Posrednička provizija kod zamene nepokretnosti iznosi 4% od odgovorene vrednosti nepokretnosti koja se razmenjuje.Proviziju plaćaju ugovorne strane u odnosu 50% prema 50% prilikom sklapanja Protokola,Predugovora,ili Ugovora o razmeni nepokretnosti.

 2. Izlazak na teren po zahtevu potencijalnog Nalogodavca radi procene i stručnog saveta u vezi određene nepokretnosti i stavljanje dokumentacije na uvid naplaćuju se po jednom izlasku od 50 evra( do tri sata) do 100 evra ( tri do pet sati) u zavisnosti od vremena provedenog na terenu.

Ukoliko se posrednički posao realizuje ovi troškovi ulaze u cenu posredničke provizije.

 1. Vandredni toškovi koji nastanu po zahtevu zainteresovane strane naplaćuju se prema stvarnim nastalim troškovima.

 

Angažovanje privrednog društva za posredovanje u prometu nepokretnosti TOBI doo od strane Nalogodavca, odnosno zainteresovane strane –kupca pismeno ili usmeno podrazumeva se da je zainteresovana strana upoznata sa ovim cenovnikom i Opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim zainteresovana strana prihvata sve obaveze koje iz predmetnih dokumenata proističu.Zainteresovana strana je bezpogovorno saglasna da TOBI doo može naplatu svojih potraživanja izvršiti i sudskim putem a u skladu sa napred navedenim dokumentima. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

 

 

Tobi nekretnine

Br. u registru: 662
Miloša Matijevića 5, 11000 Beograd

Kontakt

Tel: +381 11 406 11 40
Tel: +381 63 274 078
E-mail: tobinekretnine@outlook.com